Szanowni Państwo!

Informujemy, iż działania objęte projektem "Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych" są kontynuowane, mimo, iż finansowanie projektu zakończyło się w 2014 r.!

Ponadto mamy przyjemność ogłosić, że w ramach konkursu FIO 2015 Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu "Partnerstwa lokalne", który zakłada kontynuowanie działań,  rowadzonych w ramach projektu Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych Celem projektu "Partnerstwa lokalne" będzie animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym na terenie 10 gmin (Domanice,
Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn). Uczestnikami projektu będą  podmioty reprezentujące trzy sektory życia społecznego oraz ich przedstawiciele: sektora publicznego (samorządy gmin i ich jednostki organizacyjne, inne podmioty publiczne, działające na rzecz rozwoju Obszaru), sektora gospodarczego (od osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą po duże przedsiębiorstwa) oraz sektora społecznego (od lokalnych liderów, przez nieformalne grupy społeczne, aż po duże organizacje pozarządowe i ich związki). W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie spójnych i kompleksowych działań, ukierunkowanych na wzrost profesjonalizacji działań organizacji społecznych, rozwój współpracy międzysektorowej (budowanie nowej jakości sieci społecznych  pomiędzy sektorem publicznym, biznesowym i społecznym) oraz wzmacniania najważniejszych kompetencji trzech w/w sektorów w zakresie kreowania zasobów lokalnych.

 

Zapraszamy do współpracy w kreowaniu zasobów lokalnych powiatu siedleckiego!

W imieniu kadry CRZL,

Hubert Pasiak
Kierownik Projektu


 

MISJA: Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych – miejsce ludzi, organizacji, instytucji aktywnych i nieobojętnych.

Projekt zakłada utworzenie „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych” (zwanego dalej CRZL), którego celem jest animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym.
Realizacja projektu na terenie 10 gmin (Kotuń, Mokobody, Mordy, Olszanka, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn), zwanych dalej „Obszarem”, wypływa z istotnego problemu, który najkrócej można określić jako niewielki potencjał społeczności lokalnych w/w gmin do mobilizowania zasobów lokalnych i kreowania rozwoju. Nie można dokonać w tym zakresie trwałej zmiany społecznej bez zaangażować obywateli, członków społeczności zamieszkujących w/w gminy, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępu przedstawicieli min. 30 organizacji pozarządowych do oferty animacyjnej i edukacyjnej o charakterze szkoleniowo-doradczym oraz informacyjnym dostosowanej do ich potrzeb w ciągu 7 miesięcy poprzez działanie Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych.

2. Wzrost wiedzy i umiejętności min. 150 przedstawicieli grup docelowych dot. działalności NGO, współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej, poprzez realizację 6 szkoleń i 210 godzin usług animacyjnych specjalisty ds. współpracy i 180 godzin doradztwa specjalistycznego.

3. Rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej Obszaru, m.in. poprzez wypracowanie i próby wdrożenia trzech koncepcji współpracy (koncepcja współpracy administracji publicznej i NGO; koncepcja współpracy biznesu, angażująca potencjał NGO; koncepcja współpracy sektora pozarządowego, angażująca potencjał sektora gospodarczego i publicznego). 4. Wzrost potencjału organizacyjnego, ludzkiego i technicznego Oferenta, który działa w formule partnerstwa trójsektorowego.

Moduły

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie spójnych i kompleksowych działań, ukierunkowanych na wzrost profesjonalizacji działań organizacji społecznych, rozwój współpracy międzysektorowej (budowanie nowej jakości sieci społecznych pomiędzy sektorem publicznym, biznesowym i społecznym) oraz wzmacniania najważniejszych kompetencji trzech w/w sektorów w zakresie kreowania zasobów lokalnych. Osiągnięcie tych celów będzie wymagało zakreślonych na niespotykaną dotąd na tym terenie skalę działań, przeprowadzonych w 4 głównych obszarach, na potrzeby projektu zwanych modułami:

MODUŁ UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI
MODUŁ DORADCZO-WSPIERAJĄCY
MODUŁ EDUKACYJNY
MODUŁ INTEGRACJI